Het project

Het driejarige project OnderwijsAmbassadeurs is in september 2020 gestart met een pilot op basisschool De Boomgaard in Utrecht, met als doel te zorgen voor een duurzame verbinding tussen scholen en de samenleving. Voor scholen is het niet altijd gemakkelijk zo’n verbinding tot stand te brengen, maar dit project maakt dat mogelijk. Via onderwijsambassadeurs kunnen scholen inspirerende mensen gestructureerd een rol geven bij de ontwikkeling van leerlingen.

In september 2021 zijn er al vier basisscholen die starten met dit project. De komende jaren zullen we het project optimaliseren en bepalen wat de meerwaarde van het project voor scholen is.

Het streven is dat scholen straks geheel zelfstandig onderwijsambassadeurs kunnen inzetten. Als het project haalbaar blijkt en meerwaarde biedt voor scholen, ligt er aan het eind van de projectperiode een digitaal, gebruiksvriendelijk draaiboek. Alle (Utrechtse) scholen hebben dan de mogelijkheid om hun onderwijs anders te organiseren met behulp van onderwijsambassadeurs.

Om de uitgangspunten en ervaringen wetenschappelijk te onderbouwen is direct vanaf de start ook een onderzoeksteam aangesloten. Zo wordt helder wat werkt, wat beter of anders kan en waar meer aandacht aan moet worden besteed.

Aanleiding

Hoe kunnen we het onderwijs anders organiseren en zorgen dat meer inspirerende mensen een rol krijgen bij de ontwikkeling van leerlingen? Deze vraag lag aan de basis van het project OnderwijsAmbassadeurs. Dankzij stichting PCOU/Willibrord is het idee voor dit project ook werkelijk tot uitvoering doorgegroeid. 

Gaandeweg ontstond een beeld van een school waar niet alleen leerkrachten leerlingen opleiden en begeleiden, maar waar ook mensen uit de samenleving, als onderwijsambassadeurs namens hun werk of vanuit hun eigen expertise, naast de leerkrachten staan en het onderwijs verrijken.

Onze visie

"Het lerarentekort is niet het probleem van het onderwijs en de overheid, het is een probleem van de samenleving".

Meintje Spijker (2020)

Het lerarentekort doet het meeste pijn op scholen waar kinderen onderwijs het hardst nodig hebben, bijvoorbeeld op scholen in wijken waar sociale achterstanden het grootst zijn. Als we niet snel ingrijpen wordt de kansenongelijkheid alsmaar groter. Met het Project OnderwijsAmbassadeurs kan iedereen in de samenleving een steentje bijdragen aan het onderwijs.

Het is voor leerlingen belangrijk om te weten waarom ze iets leren op school. Dit plan zorgt dat leerlingen op jonge leeftijd in aanraking komen met diverse mensen die werken in verschillende werkvelden.

Onze doelen

1

Werkdruk verlagen

Verlagen van de werkdruk en verhogen van werkgeluk voor leerkrachten.

2

Onderwijskwaliteit

Vergroten van de onderwijskwaliteit door meer tijd en ruimte voor leerlingen.

3

Verbinden

Verbinden van de verschillende werelden rondom leerlingen.

Antwoord op het lerarentekort?

Met de inzet van onderwijsambassadeurs zal de werkdruk die is ontstaan door het groeiende lerarentekort, afnemen. Dat is van grote waarde, zeker nu de verwachting is dat het lerarentekort de komende jaren zal oplopen van 3.206 deeltijdbanen in 2020 tot 5.716 deeltijdbanen in 2025 (Onderwijsblad, nov. 2019). Het werkdrukmiddelengeld dat aan scholen is toegekend, is voor 78% besteed aan onderwijsassistenten (Onderwijsblad, okt. 2019). Er is veel behoefte aan extra handen in de klas.

Win Win Win

Door iedereen in de samenleving te betrekken zullen veel leerlingen in aanraking komen met inspirerende mensen uit verschillende werkvelden. Dit zal leerlingen motiveren en een duidelijker toekomstperspectief bieden.

Ook zal het plan docenten ondersteunen en zorgen voor kruisbestuiving. De onderwijsambassadeurs nemen de input van leerlingen en docenten weer mee terug naar hun eigen werkveld. Zo is de cirkel rond en is er voor iedereen winst te behalen.